Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Firma „Rancho pod Olszyną” usługi rekreacyjno-sportowe Zbigniew Bedliński realizuje Projekt grantowy pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności firmy Rancho pod Olszyną usługi rekreacyjno-sportowe poprzez zakup specjalistycznego mini ciągnika z osprzętem” nr II/RPO/EFRR/2021/14/1, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności poprzez ulepszenie i rozszerzenie oferty firmy.

Planowane efekty to przede wszystkim podniesienie jakości świadczonych usług poprzez podniesienie porządku, estetyki i sprawności obsługi w ośrodku rekreacyjnym.

Wartość projektu to kwota 103 900,00 zł netto.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 81 600,00 zł.